Documenten en formulieren

Op deze pagina vind je documenten en formulieren van pensioenfonds HaskoningDHV.

Documenten

pensioenovereenkomst / pension agreement (English)
Werkgever en werknemer zijn deze pensioenovereenkomst  met elkaar aangegaan.

pensioenreglement
Hierin staan alle rechten en plichten van alle betrokkenen.

pensioenbrochurepension brochure
De gemakkelijke versie van het pensioenreglement.

uitvoeringsovereenkomst 
De afspraken met Royal HaskoningDHV over de uitvoering van de pensioenregeling zijn opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst.

abtn
Het beleid van het pensioenfonds is vastgelegd in een beleidsplan (de abtn dus).
Het plan beschrijft de financiële opzet van het fonds, het beleggingsbeleid, het premiebeleid en het toeslagbeleid.
De abtn geeft de situatie weer per 1 januari 2020.

beleggingsbeginselen 
Deze beginselen maken deel uit van onze abtn en zijn vastgesteld op 13 december 2018. 

IORP eisen inzake ESG beleid.
Verantwoord beleggen vormt een onderdeel van het beleggingsbeleid van SPHDHV. Vanuit de wet- en regelgeving die op ons als institutionele belegger van kracht is, worden ook eisen gesteld aan de wijze waarop wij aan verantwoord beleggen invulling geven.

financieel crisisplan 
Ook het crisisplan is onderdeel van de abtn.
Het plan beschrijft mogelijke maatregelen die het bestuur op korte termijn effectief kan inzetten wanneer een financiële crisis dreigt.

herstelplan 
In het herstelplan geeft het bestuur aan hoe compartiment SPDHV de vereiste dekkingraad kan bereiken. De dekkingsgraad was op 1 januari 2015 namelijk lager dan de (wettelijk) vereiste dekkingsgraad. Dit herstelplan wordt ieder jaar geactualiseerd zolang de dekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad.

klachten- en geschillenregeling
Pensioenfonds HaskoningDHV doet er alles aan om de pensioenregeling op correcte wijze uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de manier waarop je door ons benaderd bent. Of dat je het niet eens bent met onze beslissing. Daar is de klachten- en geschillenregeling voor.

communicatiebeleidsplan
Dit plan is de basis voor de inzet van communicatie in beleids- en projectplannen. Daarnaast helpt het voor het bestuur en medewerkers om invulling te geven aan communicatieve taken. Let op: toen het communicatiebeleidsplan werd geschreven was pensioenfonds SPHDHV nog een multi-ondernemingspensioenfonds. Per 1 juli 2018 werd het fonds een ondernemingspensioenfonds door de samenvoeging van de compartimenten Haskoning en DHV. In de tekst van het communicatiebeleidspan lees je dat nog niet terug. 

startbrief (Pensioen 1-2-3)start letter (English)

Het is belangrijk om te weten wat er allemaal is geregeld voor jou.

Dat vind je terug in de startbrief, als je net in dienst bent gekomen.

Het is een eenvoudig, snel overzicht van de pensioenregeling.

 

Formulieren

Pensioenvergelijker

Aanmelden partner

Beëindiging samenleving

Samenleving verlenging

Aanvragen waardeoverdracht

Verzoek aanpassing ingangsdatum ouderdomspensioen

Verzoek hoog/laag-constructie ouderdomspensioen

Formulier wijzigen IBAN