Documenten en formulieren

Op deze pagina vind je documenten en formulieren van pensioenfonds HaskoningDHV.

Documenten

abtn
Het beleid van het pensioenfonds is vastgelegd in een beleidsplan (de abtn dus).
Het plan beschrijft de financiële opzet van het fonds, het beleggingsbeleid, het premiebeleid en het toeslagbeleid.
De abtn geeft de situatie weer per 1 januari 2022.

beleggingsbeginselen 
De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds geven het beleid richting. Deze beginselen maken deel uit van onze actuariële en bedrijfstechnische nota (abtn) en zijn vastgesteld op 10 december 2020.

beloningsbeleid
Pensioenfonds HaskoningDHV voert een beheerst en duurzaam beloningsbeleid passend bij de doelstellingen van SPHDHV en de aangesloten ondernemingen waarvoor SPHDHV de pensioenregeling uitvoert.

duurzaam beleggen
Duurzaam beleggen en hier transparant over communiceren is van belang voor ons fonds.

financieel crisisplan 
Ook het crisisplan is onderdeel van de abtn.
Het plan beschrijft mogelijke maatregelen die het bestuur op korte termijn effectief kan inzetten wanneer een financiële crisis dreigt.

herstelplan 
In het herstelplan geeft het bestuur aan hoe compartiment SPDHV de vereiste dekkingraad kan bereiken. De dekkingsgraad was op 1 januari 2015 namelijk lager dan de (wettelijk) vereiste dekkingsgraad. Dit herstelplan wordt ieder jaar geactualiseerd zolang de dekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad.

IORP eisen inzake ESG beleid.
Verantwoord beleggen vormt een onderdeel van het beleggingsbeleid van SPHDHV. Vanuit de wet- en regelgeving die op ons als institutionele belegger van kracht is, worden ook eisen gesteld aan de wijze waarop wij aan verantwoord beleggen invulling geven.

klachten- en geschillenregeling
Pensioenfonds HaskoningDHV doet er alles aan om de pensioenregeling op correcte wijze uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de manier waarop je door ons benaderd bent. Of dat je het niet eens bent met onze beslissing. Daar is de klachten- en geschillenregeling voor.

pensioenovereenkomst / pension agreement (English)
Werkgever en werknemer zijn deze pensioenovereenkomst  met elkaar aangegaan.

pensioenreglement
Hierin staan alle rechten en plichten van alle betrokkenen.

pensioenbrochure / pension brochure
De gemakkelijke versie van het pensioenreglement.

startbrief (Pensioen 1-2-3) start letter (English)
Het is belangrijk om te weten wat er allemaal is geregeld voor jou. Dat vind je terug in de startbrief, als je net in dienst bent gekomen. Het is een eenvoudig, snel overzicht van de pensioenregeling.

terugvorderings- en correctiebeleid 
We vinden het belangrijk om de pensioenregeling goed uit te voeren en je pensioen goed te berekenen. Bij een eventuele fout waardoor de hoogte van het pensioen onjuist is vastgesteld, zorgen wij voor correctie.
Hoe dat in zijn werk gaat lees je in ons Terugvorderings- en correctiebeleid.

uitvoeringsovereenkomst 
De afspraken met Royal HaskoningDHV over de uitvoering van de pensioenregeling zijn opgenomen in een uitvoeringsovereenkomst.

Verslag Raad van Toezicht 2020
De raad van toezicht legt jaarlijks aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en de uitoefening van bevoegdheden. Daarnaast legt de raad van toezicht zijn waarnemingen en aanbevelingen over het boekjaar vast.

Formulieren

Aanmelden partner

Aanvragen waardeoverdracht

Beëindiging samenleving

Formulier wijzigen IBAN

Pensioenvergelijker

Samenleving verlenging

Verzoek aanpassing ingangsdatum ouderdomspensioen

Verzoek hoog/laag-constructie ouderdomspensioen