Einde tijdelijke verlaging pensioenopbouw, maar geen indexatie

dinsdag 29 maart 2022

Einde tijdelijke verlaging pensioenopbouw
Vanaf 1 januari 2020 bedraagt de ‘streefopbouw’ voor actieve deelnemers aan het pensioenfonds per jaar 1,875% van de pensioengrondslag (pensioengevend salaris minus franchise).   Streefopbouw betekent dat deze 1,875% het fiscaal maximum is voor de jaarlijkse opbouw indien haalbaar. In onze regeling wordt die haalbaarheid bepaald door zowel de premiedekkingsgraad als de beleidsdekkingsgraad.

Door omstandigheden, zoals de lage rente en de invloed daarvan op de premiedekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds, was de streefopbouw van 1,875% in 2020 en 2021 financieel niet haalbaar.  De feitelijke pensioenopbouw werd daarom tijdelijk verlaagd tot 1,725% (2020) en daarna tot 1,575% (2021). Met een beleidsdekkingsgraad van 108,0% op 31 december 2021 was deze tijdelijke verlaging met ingang van 2022 niet meer nodig. Per 1 januari 2022 is je jaarlijkse pensioenopbouw weer gelijk aan de streefopbouw van 1,875%.

Geen indexatie
Het pensioenfonds heeft de ambitie om de pensioenen van de deelnemers te indexeren. Om te kunnen indexeren is niet de actuele dekkingsgraad maatgevend maar de meer stabiele beleidsdekkingsgraad.
Eind 2021 kwam uit politiek Den Haag het bericht dat de beleidsdekkingsgraad waarboven pensioenfondsen mogen indexeren verlaagd zou worden van 110% naar 105%. Op 31 december 2021 bedroeg onze beleidsdekkingsgraad 108,0%. Je zou dus misschien verwachten dat we de pensioenen nu kunnen indexeren. Dit ligt echter gecompliceerder, want het besluit is nog niet wettelijk verankerd. Naar verwachting zal dit pas in de tweede helft van het jaar het geval zijn. Pas dan zullen de verdere details die de uitvoering ervan bepalen duidelijk zijn. Tot het zover is moeten wij ons aan de bestaande regels houden.  Omdat onze beleidsdekkingsgraad op 31 december 2021 nog onder de nog geldende grens van 110% lag, kan op dit moment geen indexatie worden toegekend. Het bestuur betreurt dit en realiseert zich dat de indexatie van de pensioenen, zeker in het licht van de hoge inflatie die we momenteel kennen, heel welkom zou zijn geweest.  Eind 2021 zette een stijging van de inflatie in die vooral werd veroorzaakt door de hogere prijzen van energie.

Maar hoe zit het dan met de aangekondigde versoepeling?
In de wetgeving over het nieuwe pensioencontract, de Wet Toekomst Pensioenen, wordt voorgesteld dat pensioenfondsen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% al kunnen indexeren. De behandeling van deze wet heeft echter een jaar vertraging opgelopen. Daardoor is de mogelijke versoepeling van de indexatieregels per 1 januari 2022 niet doorgegaan. Een hierop volgend amendement van de Tweede Kamer over versnelde versoepeling van de indexatieregels is ingetrokken. Wel is aan het wetsvoorstel zelf inmiddels een zogenaamde algemene maatregel van bestuur (AMvB) toegevoegd met dezelfde strekking als het amendement. Een wetsvoorstel is echter nog geen wet. Er kunnen nog allerlei details in opgenomen worden.