Pensioenakkoord: op weg naar een nieuwe pensioenregeling

dinsdag 29 maart 2022

We nemen je in onze nieuwsbrieven steeds stapsgewijs mee in het traject naar de nieuwe pensioenregeling. Alle pensioenfondsen in Nederland doorlopen momenteel zo’n traject omdat de wet- en regelgeving voor pensioenen gaat veranderen. De nieuwe regelgeving wordt neergelegd in de Wet Toekomst Pensioenen. De uiterste datum van invoering van de nieuwe pensioenregeling is 1 januari 2027. Samen met de sociale partners streven wij er echter naar om de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2025 in te voeren. Voor die tijd moeten belangrijke beslissingen genomen worden, zoals welke soort nieuwe pensioenregeling gewenst is en hoe die kan worden vormgegeven.

Waarom naar een nieuwe wet en pensioenregeling?
Het traject naar een nieuwe pensioenregeling volgt uit het landelijke pensioenakkoord tussen de overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden. Het pensioenakkoord brengt nieuwe regels voor de pensioenen met zich mee. Nieuwe regels zijn noodzakelijk omdat de huidige opzet van het pensioenstelsel minder goed past bij de samenleving en de arbeidsmarkt van nu. Ook wordt het argument aangedragen dat in het huidige stelsel pensioenfondsen door strenge rekenregels rendementen moeten oppotten en deze niet kunnen gebruiken om de pensioenen aan te passen aan de prijsontwikkeling. In het nieuwe stelsel ademen de pensioenaanspraken iets meer mee met de economische ontwikkelingen.

Wat merk jij straks van de nieuwe pensioenregeling?
Doel van de pensioenregeling blijft te zorgen dat jij later een adequaat pensioen kan krijgen. In de toekomst zullen pensioenregelingen meer met de economie mee-ademen: in economisch goede tijden gaan de pensioenen eerder omhoog, in minder goede tijden eerder omlaag.

Wat en hoe: keuze nieuwe pensioenregeling
In de wet is geregeld dat de onderneming en de ondernemingsraad (samen: de sociale partners) het voortouw hebben bij de keuze van de nieuwe pensioenregeling (‘wat’). Het pensioenfonds ondersteunt de sociale partners bij het maken van die keuze door kennis en expertise in te zetten en zal uiteindelijk aangeven of het de gekozen pensioenregeling denkt te kunnen uitvoeren (‘hoe’).

Wat zijn de keuzemogelijkheden?
De sociale partners hebben de keus uit twee nieuwe pensioenregelingen:

 1. De solidaire pensioenovereenkomst (SPO) met als hoofdkenmerken:
  1. Een collectieve opzet, met één beleggingsbeleid dat voor alle deelnemers geldt (met rekenregels voor een leeftijdsafhankelijk afnemend risico). Deelnemers worden met het collectieve beleggingsbeleid en een solidariteitsreserve ‘ontzorgd’.
  2. Een (enigszins) variabele aanspraak/uitkering die ‘mee ademt’ met ups en downs in de economie.
  3. Solidariteit als kernwaarde. Ook beleggingsrisico’s kunnen deels worden gedeeld. Er worden meer risico’s gedeeld dan in de hieronder beschreven FPO-regeling.
 2. De flexibele pensioenovereenkomst (FPO) met als hoofdkenmerken:
  1. Meer individuele beleggingskeuzes. Net als bij de SPO is er één beleggingsbeleid, maar binnen dit beleid kunnen deelnemers kiezen voor een hoger of lager risicoprofiel. De gevolgen van mee- of tegenvallende beleggingsrendementen zijn voor de individuele deelnemers.
  2. Het vermogen dat deelnemers op basis van hun gekozen risicoprofiel opbouwen, wordt bij pensionering in pensioen omgezet. Deelnemers kunnen dan kiezen tussen een variabele of een vaste pensioenuitkering.
  3. Minder solidariteit en een beperktere risicodeling dan in de SPO. Beleggingsrisico’s worden niet gedeeld.

De SPO lijkt het meest op je huidige pensioenregeling bij ons fonds. De sociale partners zullen bij hun keuze goed kijken welke regeling het best bij de deelnemers past. Net als nu zal bij de uitvoering van de pensioenregeling duurzaam beleggen een belangrijk beleidsuitgangspunt blijven.

Tijdpad
De uiterste datum voor invoering van een nieuwe pensioenregeling is door de overheid gesteld op 1 januari 2027. Eerder invoeren mag, later niet.

Het wettelijke tijdpad voor het traject naar de nieuwe pensioenregeling ziet er momenteel zo uit:

Waar staan sociale partners nu?
De sociale partners zijn de oriëntatiefase voorbij en verkennen nu welke pensioenregeling het meest in aanmerking komt. De sociale partners streven ernaar om vóór 1 juli 2022 een voorlopige keuze te maken en in de tweede helft van 2023, nadat ze alle implicaties van hun voorlopige keuze goed in beeld hebben, een definitief besluit te nemen. De sociale partners en het pensioenfonds streven ernaar om de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2025 in te voeren.