Procedure kandidaatstelling bestuurslid namens gepensioneerden pensioenfonds HaskoningDHV

vrijdag 9 juli 2021

In de eerste week van juli 2021 hebben wij iedereen die een
ouderdomspensioen van ons pensioenfonds ontvangt een oproep
gestuurd om zich desgewenst te melden als kandidaat bestuurslid
namens de gepensioneerden. Eind 2021 eindigt namelijk de eerste
bestuurstermijn van Rudolf van Ommen, lid van het pensioenfonds-
bestuur namens de gepensioneerden. Van Ommen stelt zich graag 
beschikbaar voor een tweede bestuurstermijn maar ook andere
kandidaten uit de gepensioneerden van ons pensioenfonds zijn van
harte uitgenodigd zich te kandideren. Bij meer dan één geschikte 
kandidaat volgen verkiezingen.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van pensioenfonds HaskoningDHV bestaat uit zes leden:
• drie leden vanuit de werknemers;
• twee leden vanuit de werkgever;
• een lid namens gepensioneerden.
Een bestuurslid heeft vier jaar achter elkaar zitting in het bestuur en
kan twee keer worden herbenoemd.

Kandideren?
Als u zich wilt kandideren, stuur dan tijdig uw bericht inclusief uw
motivatie en CV naar:
Pensioenfonds HaskoningDHV, t.a.v. Marilyn Struwe
Postbus 1388
3800 BJ Amersfoort
of aan:
SecretariaatSPHDHV@rhdhv.com 

Profiel
U vindt hier het profiel voor de bedoelde bestuursfunctie. Kandideren is
zinvol wanneer u aantoonbaar voldoet aan het functieprofiel dan wel na
een naar de mening van het pensioenfondsbestuur aanvaardbare
termijn – na enige bijscholing/na het volgen van een specifieke cursus -
kunt voldoen aan het functieprofiel.

Procedure

 • Uw kandidatuur wordt in behandeling genomen wanneer deze
  uiterlijk op 20 augustus 2021 door het pensioenfonds is ontvangen.
 • De verkiezingscommissie nodigt kandidaten uit voor een gesprek.
  Gesprekken vinden plaats op 1 en 2 september 2021, zo mogelijk
  fysiek in Amersfoort, zo nodig digitaal via MS TEAMS.
 • Bij meer dan één geschikte kandidaat voor deze functie schrijft het
  pensioenfonds verkiezingen uit. Daarbij kan één stem worden
  uitgebracht.
 • De kandidaat op wie de meeste stemmen worden uitgebracht
  wordt (na eventuele bijscholing/cursus) voorgedragen voor een
  voorgenomen benoeming.
 • De raad van toezicht van pensioenfonds HaskoningDHV wordt
  gevraagd of hij kan instemmen met de voorgenomen benoeming.
 • Het bestuurslid in spe wordt vervolgens bij De Nederlandsche Bank
  (DNB) aangemeld voor toetsing op geschiktheid (vaardigheden
  en competenties) en betrouwbaarheid.
 • Benoeming door het bestuur volgt na goedkeuring door DNB.