Verantwoording

Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.
Het interne toezicht is ingevuld door een externe visitatiecommissie.

Verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan geeft achteraf een oordeel over het functioneren van het bestuur.
Het verantwoordingsorgaan oordeelt jaarlijks over
• het bestuur aan de hand van het jaarverslag en andere relevante informatie
• het uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar
• de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst
In het laatste jaarverslag staat het oordeel van het verantwoordingsorgaan over het bestuur.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over
• vergoedingen voor bestuursleden
• intern toezicht
• klachten- en geschillenregeling 
• communicatie
• integriteit

Het verantwoordingsorgaan van pensioenfonds HaskoningDHV heeft zes leden.
Een daarvan vertegenwoordigt de werkgever.
Drie worden gekozen door de werknemers en twee door de pensioengerechtigden.
Het verantwoordingsorgaan vergadert tweemaal per jaar met het bestuur.
Er is een Reglement verantwoordingsorgaan.

Leden verantwoordingsorgaan namens
Jos Reinders (voorzitter) werknemers
Evelien Braad werknemers
Robin Kraan werknemers
Frits Smedts werkgever
Maarten van den Berg pensioengerechtigden
Johan van Manen pensioengerechtigden

 

    

Raad van Toezicht
DeRaad van Toezicht houdt integraal toezicht op het functioneren van fondsbestuur, staat dit met raad ter zijde en geeft goedkeuring geven aan bepaalde bestuursbesluiten. De Raad van Toezicht betrekt de naleving van de Code Pensioenfondsen bij zijn taak.

Leden Raad van Toezicht (vermelding volgt na afronding goedkeuring DNB)