Verantwoording

Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.
Het interne toezicht is ingevuld door een externe visitatiecommissie.

Verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan geeft achteraf een oordeel over het functioneren van het bestuur.
Het verantwoordingsorgaan oordeelt jaarlijks over
• het bestuur aan de hand van het jaarverslag en andere relevante informatie
• het uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar
• de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst
In het laatste jaarverslag staat het oordeel van het verantwoordingsorgaan over het bestuur.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over
• vergoedingen voor bestuursleden
• intern toezicht
• klachten- en geschillenregeling 
• communicatie
• integriteit

Het verantwoordingsorgaan van pensioenfonds HaskoningDHV heeft zeven leden.
Twee daarvan vertegenwoordigen de werkgevers.
Drie worden gekozen door de werknemers en twee door de pensioengerechtigden.
Het verantwoordingsorgaan vergadert tweemaal per jaar met het bestuur.
Er is een Reglement verantwoordingsorgaan.

Leden verantwoordingsorgaan namens
Jos Reinders (voorzitter) werknemers
Evelien Braad werknemers
Robin Kraan werknemers
vacature werkgever
Frits Smedts werkgever
Maarten van den Berg pensioengerechtigden
Johan van Manen pensioengerechtigden

 

    

Visitatiecommissie
De visitatiecommissie beoordeelt het bestuur op
• procedures, bestuursprocessen en checks & balances
• aansturing fonds
• beheer van risico’s op de langere termijn

In het laatste jaarverslag staat de samenvatting van het rapport van de visitatiecommissie.
Er is een Reglement visitatiecommissie

Leden visitatiecommissie
Jeroen Tuijp
Constance van Noort
Joyce van Dorssen