Verantwoording en toezicht

Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.
Het interne toezicht is ingevuld door de Raad van Toezicht.

Verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan geeft achteraf een oordeel over het functioneren van het bestuur.
Het verantwoordingsorgaan oordeelt jaarlijks over
• het bestuur aan de hand van het jaarverslag en andere relevante informatie
• het uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar
• de gemaakte beleidskeuzes voor de toekomst
In het laatste jaarverslag staat het oordeel van het verantwoordingsorgaan over het bestuur.

Het verantwoordingsorgaan adviseert het bestuur over
• vergoedingen voor bestuursleden
• intern toezicht
• klachten- en geschillenregeling 
• communicatie
• integriteit

Het verantwoordingsorgaan van pensioenfonds HaskoningDHV heeft zes leden.
Een daarvan vertegenwoordigt de werkgever.
Drie worden gekozen door de werknemers en twee door de pensioengerechtigden.
Het verantwoordingsorgaan vergadert tweemaal per jaar met het bestuur.
Er is een Reglement verantwoordingsorgaan.

Leden verantwoordingsorgaan namens
Jos Reinders (voorzitter) werknemers
Evelien Braad werknemers
Robin Kraan werknemers
Frits Smedts werkgever
Maarten van den Berg pensioengerechtigden
Johan van Manen pensioengerechtigden

 

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het functioneren
van het fondsbestuur, staat dit met raad ter zijde en geeft 
goedkeuring aan bepaalde bestuursbesluiten.
De Raad van Toezicht betrekt de naleving van de Code
Pensioenfondsen bij zijn taak.

Leden Raad van Toezicht 
Mechteld Hendriks (voorzitter)
Mischa Hupperetz
Mark-Jan Boes