Hoe bouw ik op?

Hoeveel pensioen je straks ontvangt van pensioenfonds HaskoningDHV, is afhankelijk van een aantal factoren:

  • de hoogte van het salaris dat je hebt verdiend

  • de parttime-factor

  • de inhoud van de pensioenregeling waaraan je deelneemt

  • het aantal jaren dat je deelneemt

Het  ouderdomspensioen wordt vanaf 68 jaar maandelijks uitbetaald, zolang je leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op jouw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
 

Opbouw

De pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst.

Elk jaar bouw je pensioen op over een deel van het brutoloon dat je in dat jaar hebt verdiend.

Je bouwt dus niet over je hele brutoloon pensioen op.

Het pensioenfonds houdt namelijk al rekening met de AOW, die je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt.

Het deel van jouw loon waarover je geen pensioen opbouwt, heet ‘franchise’.

Over het brutoloon minus de franchise bouw je indien haalbaar jaarlijks 1,875% aan ouderdomspensioen op, het fiscaal maximale pensioenopbouwpercentage.

Let op: deze 1,875% is het streefopbouwpercentage, dat wil zeggen je jaarlijkse pensioenopbouw indien haalbaar. Door omstandigheden zoals de ontwikkeling van de rente en de invloed daarvan op de dekkingsgraad van het pensioenfonds kan het zijn dat de streefopbouw tijdelijk niet haalbaar is. Voor 2020 is het streefopbouwpercentage niet haalbaar en is je pensioenopbouw met 0,15 procentpunt verlaagd tot 1,725%. Voor 2021 is het streefopbouwpercentage evenmin haalbaar en is je pensioenopbouw met 0,15 procentpunt verder verlaagd tot 1,575%.

 

Voorbeeld pensioenopbouw gerekend met streefopbouwpercentage

Je verdient € 25.000 per jaar. De franchise is € 15.000.

Je bouwt in dat jaar 1,875% ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag van € 10.000.

Dat is € 187,50 aan pensioenopbouw in dat jaar.

Het ouderdomspensioen dat je bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

In de tabel onder aan de pagina worden de belangrijkste kenmerken van de pensioenregeling samengevat.

Op deze pagina leggen we nog eens uit wat dit betekent voor jou.

 

Premie

De werkgever en ondernemingsraad spreken periodiek een vaste beschikbare premie af.
De werkgever betaalt nooit meer dan de werkgeversbijdrage.
Financiële tegenvallers zijn volledig voor de (gewezen) werknemers en de pensioengerechtigden.

De totale premie bedraagt 26,5%
van de pensioengrondslag. Het werkgeversdeel daarin is 18,3%, het werknemersdeel 8,2%.
 

Pensioensysteem

Collectieve beschikbare premie regeling, middelloonregeling

Pensioenleeftijd

68 jaar

Pensioengevend salaris

12 maal het bruto maandsalaris + vakantietoeslag + arbeidsmarkttoeslag (indien van toepassing) + functietoeslag (indien van toepassing), fiscaal gemaximeerd op € 112.189 (2021).

Franchise

€ 14.544 ( 2021, fiscaal minimaal)

Pensioengrondslag

pensioengevend salaris -/- franchise

Opbouwpercentage ouderdomspensioen

streefopbouwpercentage 1,875% van de pensioengrondslag.

(NB. het streefopbouwpercentage van 1,875% is in 2020 niet haalbaar en in 2021 helaas ook niet. Het opbouwpercentage is voor 2020 vastgesteld op 1,725% en voor 2021 op 1,575%)

Opbouw partnerpensioen

70% van het jaarlijks op te bouwen ouderdomspensioen

Tijdelijk partnerpensioen

10% van pensioengevend salaris, minimaal € 9.699 (2021) bij een voltijd dienstverband

Wezenpensioen

per kind 14% van het ouderdomspensioen

Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen

Bij volledige arbeidsongeschiktheid 75% van het pensioengevend salaris, boven het WIA-maximumsalaris.

Premiebijdrage werknemers

         8,2% van de pensioengrondslag

Premiebijdrage totaal (werkgever
en werknemers samen)

26,5% van de pensioengrondslag